ANBI

A. Algemene gegevens

naam ANBI:  Hervormde gemeente Heinenoord
telefoonnummer:  0186-602295

RSIN/Fiscaal nummer:  813612809
website adres:  www.kerkheinenoord.nl
e-mail:  scriba@kerkheinenoord.nl
adres:  Hofweg 2a
postcode:  3274 BK
plaats:  Heinenoord
postadres:  Hofweg 2a
postcode:  3274 BK
plaats:  Heinenoord

De Hervormde gemeente te Heinenoord is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk:

Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde gemeente te Heinenoord.

 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 12 leden. De leden van de kerkenraad worden, op de predikant na, gekozen door en uit de mannelijke belijdende leden van de kerkelijke gemeente.

Het aantal is samengesteld uit 3 diakenen, 3 ouderling-kerkrentmeesters en 5 ouderlingen, waarvan er 1 jeugdouderling is.Het College van kerkrentmeesters, wat is samengesteld uit de 3 ouderling-kerkrentmeesters en 2 kerkrentmeesters, is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Het college van diakenen bestaat uit drie diakenen (ambtsdragers). De diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot:

-De dienst aan de tafel van de Heer (viering van het Heilig Avondmaal);
-Het inzamelen van de collecten;
-Het uitdelen van de collecteopbrengsten;
-De dienst van barmhartigheid en gerechtigheid (zorgdragen voor voldoende steun aan de armen, minder bedeelden in de   gemeente (lokaal, regionaal, landelijk) en wereldwijd (werelddiaconaat);
-De verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van diaconale aard.

 

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

De visie van de Hervormde gemeente te Heinenoord:

Wij geloven en belijden dat de Heere God aan het begin van onze gemeente staat en voor haar zorgt totdat Christus komt. Wij leven als gemeente uit Gods genade en hebben als doel om God te eren en te bouwen aan Zijn Koninkrijk.

Wij geloven dat God in Christus naar deze aarde is gekomen. Centraal staat het belijden van Jezus Christus als Heer van de gemeente en als de enige weg tot verlossing voor ons allemaal. Wij geloven dat God zich openbaart in de Bijbel; de bron voor ons belijden en handelen. Wij hebben daarmee een woord voor de wereld en zijn geroepen om een open en gastvrije gemeente te zijn, midden in het dorp Heinenoord. Wij willen mensen leiden tot de Heer van de kerk. Wij geloven dat wij onopgeefbaar verbonden zijn met Israël. Het Joodse volk heeft een bijzondere plaats in Gods heilsplan en daarom mag ze nooit vergeten of aan de kant geschoven worden.

De Heere roept ons als leden van één gemeenschap om voor Zijn aangezicht te leven, opgebouwd te worden in het geloof en vrucht te dragen in het dagelijks leven. Dat geeft ons visie om de verscheidenheid van gaven van alle gemeenteleden in te zetten om de gemeente op te bouwen, elkaar en anderen te dienen en te getuigen van het evangelie.

Voor de komende vier jaar hebben we als gemeente de volgende aandachtspunten:

In liefdevolle omgang met elkaar, streven naar eenheid in de gemeente. Dat doen we afhankelijk van Geest en Woord en door gebruik te maken van de gaven die aan een ieder van ons gegeven zijn. Om vrucht te kunnen dragen is het belangrijk dat gemeenteleden bij elkaar komen, elkaar kennen en elkaar vertrouwen. Momenten als gemeentedagen, het koffiedrinken na de dienst en het Paasontbijt zijn de gelegenheid om die verbondenheid met elkaar op te bouwen.
Bezinning op en aandacht voor de plaats van de jeugd en jongeren van onze gemeente, met name in de leeftijd 14 jaar en ouder. Dit doen we rondom de woorden herkenning en erkenning. We willen een herkenbare kerk met een duidelijke boodschap zijn én de beleving van jongeren serieus nemen. We erkennen dat jong en oud in de gemeente elkaar nodig hebben, naar elkaar moeten omzien en van elkaar kunnen leren.
Bezinning op het missionaire karakter van de gemeente, met name met het oog op randkerkelijken, mensen uit ons dorp en daarbuiten. In het geloof is delen vermenigvuldigen, zowel kwalitatief, door te groeien in geloof, als kwantitatief, doordat er nieuwe discipelen van onze Heer Jezus Christus bij de gemeente komen.

Op de website www.kerkheinenoord.nl vindt u het beleidsplan 2013-2016 van onze gemeente.

 

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van de kerkenraad, de colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

De relatie tussen het college van kerkrentmeesters en de vrijwilligers, zoals de organisten, de koster en de beheerder, is geen arbeidsverhouding in de zin van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA). De organisten, de koster en de beheerder ontvangen een zogenaamde vrijwilligersvergoeding. Deze vergoeding wordt beperkt door hetgeen belastingtechnisch is toegestaan.

 

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. De kerkenraad wordt ondersteund door bijvoorbeeld een zendings- en evangelisatiecommissie. Daarnaast worden diverse activiteiten, zoals kringen, gemeente-avonden, jeugdclubs georganiseerd. Hiervoor wordt per seizoen een overzicht van activiteiten gemaakt.

Flyer Vorming & Toerusting Algemeen

Flyer Vorming & Toerusting Jeugd

Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Naast de zorg voor de kerntaken is het college van diakenen actief op het gebied van:

-Pinksterbloemgroet en ziekenzondag (zieken en> 80 jarigen)
-Inzamelen kleding op bid- en dankdag;
-Kaartenactie voor (gevangen genomen) Christenen in Rusland (stichting Friedenstimme);
-Kalenderactie (georganiseerd gezamenlijk met diaconie gereformeerde kerk);
-Aanbieden van kerktelefoon en opnamen kerkdienst gemist;
-In samenwerking met de Regionale Sociale Dienst financiele ondersteuning bieden aan mensen met een minimaal -bestaansleven/in de bijstand;
-Kerst- en paasviering voor ouderen;
-Hervormde vrouwendienst; bezoeken van ouderen en gemeenteleden (jubilea, verjaardagen, kennismaken met nieuwe leden), organiseren van een verkoopdag.

Staat van Baten en Lasten Diaconie

Het college van kerkrentmeesters onderneemt naast het meedoen aan de landelijke acties Aktie Kerkbalans en de solidariteitskas nog een aantal financiele acties, zoals de Paascollecte, een financiele actie in september ter dekking van de onkosten van het gemeenteblad Info en de Oudejaarscollecte. Daarnaast is er een winkeltje met tweedehands goederen, de tweemaandelijks schuurverkoop en de jaarlijkse grote rommelmarkt rondom het kerkgebouw.

 

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. Het onderhoud aan het kerkgebouw is opgenomen in een meerjaren onderhoudsbegroting.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Staat van Baten en Lasten CVK (voorlopig overzicht)

Toelichting

De Hervormde gemeente Heinenoord zorgt zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van het monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van het salaris voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. De kerkelijke bezittingen zijn het monumentale kerkgebouw met daaraan aansluitend het kerkelijk centrum De Hofpoort en de pastorie.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.