Wie zijn wij

Tot nu toe..

De Hervormde Gemeente Heinenoord kent een lange en rijke geschiedenis. De huidige Johanneskerk is in de vijftiende eeuw gebouwd. De kerk is eigenlijk ontstaan uit een kapel die al voor 1421 aanwezig was. Het is zelfs aannemelijk dat er voor die tijd ook al een kerk(je) heeft gestaan. Tot 1572 is de kerk gebruikt voor de Rooms-Katholieke eredienst. Er worden dus inmiddels al ruim 560 jaar erediensten in het gebouw gehouden.

Nu…

De Hervormde Gemeente Heinenoord is een hechte dorpsgemeente. Wij zien de Bijbel als het Woord van God. Het hart van het evangelie vormen het lijden, sterven en de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Openheid, betrokkenheid en gastvrijheid zijn kenmerken van ons gemeenteleven. In het middelpunt van ons gemeente-zijn staat de eredienst. Wij komen dan samen om het evangelie te vieren, onderwezen te worden uit de Bijbel, om te zingen, te danken en te bidden, te geven en de zegen te ontvangen. Daarnaast vinden er ook doordeweeks allerlei activiteiten plaats rondom vieren, leren, dienen en getuigen. In onze gemeente vinden we een vaste kern van betrokken leden en een grote bredere rand. De meeste gemeenteleden komen uit Heinenoord, Blaaksedijk en Goidschalxoord, maar er zijn ook leden uit de wijdere omgeving, bijvoorbeeld Oud-Beijerland en Barendrecht. Er is een fulltime predikant werkzaam.

Visie

Wij geloven en belijden dat de Heere God aan het begin van onze gemeente staat en voor haar zorgt totdat Christus komt. Wij leven als gemeente uit Gods genade en hebben als doel om God te eren en te bouwen aan Zijn Koninkrijk.

Wij geloven dat God in Christus naar deze aarde is gekomen. Centraal staat het belijden van Jezus Christus als Heer van de gemeente en als de enige weg tot verlossing voor ons allemaal. Wij geloven dat God zich openbaart in de Bijbel; de bron voor ons belijden en handelen. Wij hebben daarmee een woord voor de wereld en zijn geroepen om een open en gastvrije gemeente te zijn, midden in het dorp Heinenoord. Wij willen mensen leiden tot de Heer van de kerk. Wij geloven dat wij onopgeefbaar verbonden zijn met Israël. Het Joodse volk heeft een bijzondere plaats in Gods heilsplan en daarom mag ze nooit vergeten of aan de kant geschoven worden.

De Heere roept ons als leden van één gemeenschap om voor Zijn aangezicht te leven, opgebouwd te worden in het geloof en vrucht te dragen in het dagelijks leven. Dat geeft ons visie om de verscheidenheid van gaven van alle gemeenteleden in te zetten om de gemeente op te bouwen, elkaar en anderen te dienen en te getuigen van het evangelie.

Voor de komende vier jaar hebben we als gemeente de volgende aandachtspunten:

 • In liefdevolle omgang met elkaar, streven naar eenheid in de gemeente. Dat doen we afhankelijk van Geest en Woord en door gebruik te maken van de gaven die aan een ieder van ons gegeven zijn. Om vrucht te kunnen dragen is het belangrijk dat gemeenteleden bij elkaar komen, elkaar kennen en elkaar vertrouwen. Momenten als gemeentedagen, het koffiedrinken na de dienst en het Paasontbijt zijn de gelegenheid om die verbondenheid met elkaar op te bouwen.
 • Bezinning op en aandacht voor de plaats van de jeugd en jongeren van onze gemeente, met name in de leeftijd 14 jaar en ouder. Dit doen we rondom de woorden herkenning en erkenning. We willen een herkenbare kerk met een duidelijke boodschap zijn én de beleving van jongeren serieus nemen. We erkennen dat jong en oud in de gemeente elkaar nodig hebben, naar elkaar moeten omzien en van elkaar kunnen leren.
 • Bezinning op het missionaire karakter van de gemeente, met name met het oog op randkerkelijken, mensen uit ons dorp en daarbuiten. In het geloof is delen vermenigvuldigen, zowel kwalitatief, door te groeien in geloof, als kwantitatief, doordat er nieuwe discipelen van onze Heer Jezus Christus bij de gemeente komen.

In de praktijk

We proberen als gemeente invulling te geven aan deze visie door een aantal activiteiten te organiseren.

  • Op de zondagen zijn er twee erediensten, om 10.00 uur en om 16.30 uur. Tijdens de morgendienst is er oppas voor de kinderen tot 4 jaar. Voor de kinderen tussen de 4 en 12 jaar is er dan ook zondagsschool tijdens de dienst. Een uitzondering hierop is de eerste zondag van de maand, dan blijven de kinderen de gehele dienst in de kerk. We waarderen het als predikanten hier ook rekening mee houden door een moment aandacht aan de kinderen te besteden. Het is geen kinderdienst, kinderen hebben ook een plaats in de ‘gewone’ dienst. Aan het eind van elke dienst komen de kinderen voor het zingen van het laatste lied terug in de kerk, ook de allerkleinsten die bij de oppas zijn geweest. De zegen wordt aan de gehele gemeente, jong en oud, meegegeven.
  • Zoals genoemd is er de zondagsschool. Tijdens de bijeenkomsten wordt er een Bijbelverhaal verteld, gezongen en vaak ook een bijbehorende creatieve activiteit gedaan. De zondagsschool bezoekt ook met enige regelmaat De Korenschoof, een bejaarde centrum in het dorp. Tijdens deze vieringen wordt er samen met de bewoners geluisterd naar een verhaal en gezongen. De zondagsschool heeft twee vieringen, eerste Kerstdag om 16.30 uur en eerste Paasdag om 16.30 uur. Deze bijeenkomsten worden volledig door de zondagsschool ingevuld.
  • Binnen de gemeente zijn een aantal kringen rondom de Bijbel actief. Deze zijn verschillend van samentelling en leeftijd en moment van bijeenkomen.
  • In het winterseizoen wordt er catechisatie gegeven, een 12+ en een 15+ groep. Verder wordt er belijdeniscatechisatie gegeven en is er een belijdenisdienst met Palm Pasen.
  • In het najaar en in het voorjaar worden er cursussen gegeven, variërend van een studie over de eindtijd tot een basiscursus over het Christelijk geloof.
  • Op vrijdagavond zijn er de jeugdclubs, De Aanloop en De Brug. Kinderen vanaf groep 4 zijn dan welkom voor bezinning, creatieve bezigheden, een spel, strandwandeling, kampvuur etc… Naast de clubs wordt er een kamp georganiseerd voor de jongeren vanaf groep 5, Van vrijdagavond tot zondagmiddag, zijn we ergens in een kamphuis voor Bijbelstudie, sport en spel… We proberen op zondagmorgen een met elkaar kerkdienst te bezoeken. We zijn blij dat zowel de clubs als het kamp bezocht worden door kinderen vanuit de gemeente èn kinderen die geen lid zijn van onze gemeente.
  • De laatste week van de zomervakantie houden we de Vakantie Bijbel Club, deze wordt samen met de Gereformeerde kerk georganiseerd. Deze wordt afgesloten met een kerkdienst, deze dienst is gezamenlijk met de Gereformeerde kerk.
  • Op de tweede zondag van de maand is er zondagavondzang, er worden dan liederen gezongen uit de bundel Opwekking en een zelf samengestelde map met liederen. Deze avonden beginnen om 19.45 uur met koffie en thee, van 20.00 tot 21.00 uur wordt er gezongen. Het zingen wordt begeleid door een uitgebreide muziekgroep.
  • Elk jaar is er een rommelmarkt rondom de kerk. De activiteiten rondom de rommelmarkt worden door zowel kerkelijk meelevende als niet kerkelijk meelevende dorpsgenoten gedaan. Ook huurt de kerk een winkeltje in het dorp waarin tweedehands goederen worden verkocht. Daarnaast is er een aantal keer per jaar verkoping in een schuur in het dorp.

Uiteraard is deze opsomming van activiteiten niet compleet. Elk jaar zijn er weer allerlei activiteiten als groenworkshops, acties voor goede doelen, huis aan huis verkoop etc… Ook zijn er muzikale activiteiten rondom ons prachtige (onlangs gerestaureerde) orgel.