Collecterooster

Kerktelefoon (4 augustus)
Naar onze kerktelefoon wordt veel geluisterd. Tegenwoordig uitsluitend via internet. De diaconie moet voor alle luisteraars een (klein) bedrag per uur betalen. Inclusief de abonnementen voor internet en Kerkdienstgemist.nl zijn onze kosten op maandbasis ongeveer 60 euro. De collecten zijn onze belangrijkste bron van inkomsten. Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Diaconie (11 en 18 augustus)
De opbrengst van deze collecte is voor het eigen werk van de diaconie, zoals de Paas- en Kerstviering van ouderen, Pinkstergroet enz.

Mercy Ships (25 augustus)
Mercy Ships is vooral bekend van de hospitaalschepen waarmee de organisatie medische zorg biedt aan ontwikkelingslanden. Mercy Ships doet echter ook veel ontwikkelingswerk. Zo trainen de mensen van Mercy Ships personeel voor het verbeteren van de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. Verder zet Mercy Ships landbouwonderwijs en schoonwaterprojecten op om zo wereldwijd mensen in nood te helpen.

St. De Hoop (1 september)
Alsinds 1975 houdt De Hoop zich bezig met hulpverlening aan verslaafden. Het begon met een aantalmensen in Dordrecht die erg betrokken waren bij het lot van verslaafden. Vanuit de Bijbelse opdracht in Spreuken 24 vers 11 (Herziene Statenvertaling): “Red hen die opgepakt zijn om te sterven. Wee als u zich afzijdig houdt van wie wankelend terslachting gaat.”,sloegen zij de handen ineen voor de opvang van verslaafden en werden daarin gesteund door de plaatselijke kerken. De Hoop is een christelijke organisatie. De medewerkers werken er vanuit hun geloof en de hulp die De Hoop biedt, is gebaseerd op Bijbelse principes. De stichting werkt vanuit het geloof dat een mens waardevol is in Gods ogen en dat mensen niet zijn bedoeld om verslaafd te zijn. De Hoop gelooft dat voor iedereen genezing en herstel mogelijk is.

De Schuilplaats (8 september)
Stichting Schuilplaats is een landelijke, interkerkelijke hulpverleningsorganisatie. De hulpverlening is gericht op de begeleiding van problemen in relaties en opvoeding, bij psychische problemen, bij seksuele- en verwerkingsproblemen. Stichting Schuilplaats streeft hierbij naar samenwerking met andere organisaties. Iedereen vanaf 18 jaar, ongeacht de levensovertuiging van de hulpvrager, kan met zijn/haar hulpvraag terecht bij Stichting Schuilplaats. Daarnaast heeft deze organisatie een consultatiefunctie voor predikanten, ouderlingen en diakenen. De meerwaarde om deze vorm van hulp te verlenen ligt in de christelijke identiteit van de stichting. In dat licht is de hulpverlening van een andere orde dan bij andere hulpverlenende organisaties. Stichting Schuilplaats is sterk afhankelijk van donaties en giften. Dankzij deze giften en donaties kan de hulpverlening kosteloos plaats vinden.

St. Dorcas (15 september)
Dorcas is een christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, sociale hulp, noodhulp en wederopbouw. Dorcas zet zich in om de opdracht van Jezus Christus te vervullen: zorgen voor de armen en verdrukten (Mattheüs 25:31-46). Ze doet dit door hen in staat te stellen hun positie in de samenleving te versterken en hun zelfredzaamheid te vergroten en door het bieden van sociale zorg en het verlenen van hulp in noodsituaties. Dorcas steunt de allerarmsten ongeacht ras, religie, geslacht of politieke overtuiging en is actief op het gebied van duurzame ontwikkeling, sociale zorg en rampenmanagement.