Pasen 2018

Johannes 12:23 en 24

23Maar ​Jezus​ antwoordde hun: Het uur is gekomen dat de Zoon des mensen verheerlijkt zal worden.

24Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht.

Deze tekst was de leidraad van de Vespers van 27.29 en 31 maart. We kwamen bijeen in het koor van de kerk met het hoofdthema ‘Wortelen’, uitgewerkt in de deelthema’s ‘zaaien, wachten, groeien en oogsten’. We zongen liederen, lazen gedeelten uit de Bijbel en luisterden naar muziek en waren stil rondom een aantal denkvragen. Op een foto is in tuinkers gezaaide ‘Jezus leeft’ te zien. Dinsdag was deze tekst gezaaid en na wachten en groeien werd deze tekst geoogst.

Op Paasmorgen zaten we met 60 volwassenen en kinderen aan het ontbijt. Zo mochten wij tegen elkaar zeggen ‘De Heer is waarlijk opgestaan’. Na het ontbijt hadden wij een mooie en leerzame kerkdienst met dominee Van de Linde als voorganger. Hij preekte uit Marcus 16: 1-8. Met in vers 8 een bijzonder einde. Bent u nieuwsgierig naar deze preek dan kunt u hem terugluisteren via kerkdienst gemist.

Paasviering van de CBS de Regenboog

Oefenen Paasviering van de zondagsschool